Menu Close

Įgyvendinti

Projektas ,,Įtraukiojo ugdymo modelio kūrimas: pasirengimas, įgyvendinimas ir veiklų tobulinimas”

2024 metais įsigaliojęs įtraukiojo ugdymo įstatymas natūraliai verčia vis daugiau galvoti apie tai, kaip dirbsime bei kokie metodai yra veiksmingiausi ir efektyviausi. Visi vaikai turi turėti aktyvaus dalyvavimo kasdienėje veikloje galimybių. Bendradarbiavimo, socialinės partnerystės gebėjimų stiprinimas padeda diferencijuoti ir individualizuoti, personalizuoti ugdymo turinį. 2023 m. sausio 23 d. įvykusios diskusijos „Mūsų siekiai, lūkesčiai ir galimybės“ metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė” ir Šiaulių lopšelis-darželis ,,Kregždutė”. Šia sutartimi susitarta suvienyti abiejų ugdymo įstaigų bendradarbiavimą dalijantis gerąja darbo patirtimi, plėtojant inovatyvias idėjas, organizuojant ir dalyvaujant bendruose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, mokantis vieniems iš kitų bendradarbiavimo ir problemų sprendimo, aptariant suplanuotų veiklų rezultatus, įgyvendinant projektus bei dalyvaujant kitose su ugdymo procesu susijusiose veiklose. Nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2024 m. sausio 31 d. Buvo vykdomas bendras projektas ,,Įtraukiojo ugdymo modelio kūrimas: pasirengimas, įgyvendinimas ir veiklų tobulinimas”.

2023 m. gegužės 8 d. organizuota apskritojo stalo diskusija ,,Kaip organizuoti sėkmingą ir kokybišką įtraukųjį ugdymą?”, kurios metu švietimo pagalbos specialistai, mokytojai dalinosi patirtimi atpažįstant ir pripažįstant autizmo spektro sutrikimus turinčių mokinių skirtumus, mokėsi kurti vaikams palankias mokymosi bei jausenos sąlygas. Aptarė individualių pagalbos planų rengimo principus, pateikė simbolių, tvarkaraščių svarbą elgesio pokyčiams, kurie padeda pasiekti iškeltus ugdymo tikslus.

2023 m. lapkričio 15 d. inicijuota Šiaulių regiono metodinė diena ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės per projektinę veiklą“. Švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai aptarė geruosius įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo pavyzdžius. Pasidalino patirtimis, pastebėjimais, ugdymo procese naudojamomis priemonėmis, projekto metodo taikymo galimybėmis, kaip sėkmės rodikliu, organizuojant įtraukųjį ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

2024 m. sausio 17 d. įstaigų edukacinės patirties renginyje „Inovatyvių priemonių taikymas personalizuotam vaikų ugdymui“ švietimo pagalbos specialistė ir mokytojai pristatė žaismingus IKT įrankius: šviesos stalus, Mini projektorių, edukacinius robotukus ,,Ozobot“,  „Bee-bot“ ir „Blue-bot“, išskirtinio lietimo jutiklių modulį ,,Makey Makey”, interaktyvią priemonę ,,Žaliasis ekranas /fonas”. Specialioji pedagogė ir mokytojos  išsamiai papasakojo apie šių priemonių panaudojimą, pademonstravo ir pavietė praktiškai išbandyti IKT įrankius. Mokytojai išbandė įvairius būdus, kaip ugdomojoje veikloje panaudoti šviesos stalus, mokėsi įvairiais būdais išgauti muzikinius garsus, kūrė pristatymus, vaizdo klipus, programavo robotukus ,,Ozobot”,  „Bee-bot“ ir „Blue-bot“. Naudojant tinkamai paruoštą aplinką, interaktyvias priemones tenkinamas vaiko poreikis žaisti, pažinti, kurti, eksperimentuoti, ugdytis drauge su kitais. Inovatyvių sprendimų, netradicinių mokymo(si) metodų, būdų, priemonių, aplinkos panaudojimas ugdymo procese, atliepia skirtingus mokinių ugdymo(si) poreikius.

  Sėkmingai įgyvendintos projekto veiklos stiprino tarpinstitucinį bendradarbiavimą, augino mokytojų profesionalumą, sudarė prielaidas sėkmingai vaiko asmenybės pažangai.

Projekto organizatoriai: Valda Pileckienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” specialioji pedagogė metodininkė, Daiva Urbonienė, Šiaulių lopšelio- darželio ,,Kregždutė” logopedė metodininkė, Raminta Perminienė, Šiaulių lopšelio- darželio ,,Kregždutė” logopedė metodininkė, Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnyba

Skip to content