Menu Close

SAVIVALDA

Lopšelyje-darželyje veikia dvi savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvus (globėjus rūpintojus), mokytojus ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio tikslams ir uždaviniams spręsti.

Lopšelio-darželio tarybai atstovauja: 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 3 aptarnaujančio personalo darbuotojai, 1 socialinis partneris, 1 Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaitis. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į lopšelio-darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba uždaru balsavimu, aptarnaujančio personalo darbuotojai renkami visuotinio susirinkimo metu uždaru balsavimu.

Lopšelio-darželio taryba atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam lopšelio-darželio veiklos planui, lopšelio-darželio nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus, svarsto lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;
 • teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybai dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaiko vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
 • MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai.
 • Mokytojų taryba atlieka šias funkcijas:
  • aptaria praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • svarsto lopšelio-darželio veiklos programą, aptaria ugdymo tvarką, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų realizavimą, vaikų brandumą mokyklai;
  • kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(si), mitybos klausimus;
  • renka atstovus į lopšelio-darželio tarybą.

   

Skip to content