Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Paspauskite šią nuorodą ir jus nukreips į švietimo pagalbos puslapį https://www.kursenueglute.lt/svietimo-pagalba/

V A I K O G E R O V Ė S K O M I S I J A  (VGK)

Tikslas: Rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Uždaviniai:
1. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
2. Inicijuoti mokytojų, ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), specialistų švietimą, plėtoti veiklos dermę ir tarpusavio pagalbą.
3. Vykdyti prevencines priemones, siekiant mažinti smurto, patyčių, žalingų įpročių rizikos veiksnius bei užtikrinti sklandžią vaikų raidą ir gerą savijautą.
4. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, organizuoti krizės valdymo priemones.

**************************************************************

Šiaulių r. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA informuoja

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

LANKSTINUKAS

Socialinis pedagogas

**************************************************************

Kovo mėnuo mūsų įstaigoje – “Sąmoningumo didinimo mėnuo Be patyčių “, kurio tikslas kurti psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugią aplinką.
Kuriant saugią ir draugišką aplinką, labai prašome bendradarbiauti mūsų ugdytinių tėvelius/globėjus. Vaiko gerovės komisija sukūrė elektroninį lankstinuką, kuriame rasite informacijos apie Patyčių prevenciją ir intervenciją.

Vaiko gerovės komisija parengė virtualią knygutę.

Knygelė skirta tėvams, pedagogams apie vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo svarbą. Koks yra emocinis socialinis ryšys. Kaip yra svarbu pažinti savo emocijas, dar svarbiau gebėti jas išreikšti.

Tėvus ir pedagogus vienija vienas tikslas – vaiko gerovė. Vaikas kryptingai ugdomas tada, kai darniai sutaria šeima ir vaikų darželis, kai vaiko ugdymas lopšelyje-darželyje ir šeimoje vienas kitą papildo.

Book titled 'Vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas'

Skip to content