VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

V A I K O G E R O V Ė S K O I S I J A  (VGK)

Tikslas: Rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Uždaviniai:
1. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
2. Inicijuoti mokytojų, ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), specialistų švietimą, plėtoti veiklos dermę ir tarpusavio pagalbą.
3. Vykdyti prevencines priemones, siekiant mažinti smurto, patyčių, žalingų įpročių rizikos veiksnius bei užtikrinti sklandžią vaikų raidą ir gerą savijautą.
4. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, organizuoti krizės valdymo priemones.

*****************************************************************

Šiaulių r. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA informuoja

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

LANKSTINUKAS

Socialinis pedagogas

**************************************************************

 

Vaiko gerovės komisija parengė virtualią knygutę.

Knygelė skirta tėvams, pedagogams apie vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo svarbą. Koks yra emocinis socialinis ryšys. Kaip yra svarbu pažinti savo emocijas, dar svarbiau gebėti jas išreikšti.

Tėvus ir pedagogus vienija vienas tikslas – vaiko gerovė. Vaikas kryptingai ugdomas tada, kai darniai sutaria šeima ir vaikų darželis, kai vaiko ugdymas lopšelyje-darželyje ir šeimoje vienas kitą papildo.