Menu Close

VEIKLOS SRITYS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS (Lopšelio-darželio ,,Eglutė" Nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-296; 17-19.3 punktai)

,,17. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

18. Lopšelio-darželio veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3. kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams."

 

 

Skip to content