VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

DOKUMENTAI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS:

Socialinės paramos įstatymas

Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimoMokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašas

Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašas

**********************************************************************************

Teisės aktų paieška LR Seimo dokumentų paieškos sistemoje – https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt

Šiaulių rajono savivaldybės teisės aktai skelbiami elektroniniame teisės aktų registre e-TAR – 

https://www.e-tar.lt/portal/legalActSearch.html

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos teisės aktai:

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/QzfTEVdICt

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d/WFTAPqyxls (suvestinė redakcija nuo 2018-09-01)

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.371081?faces-redirect=true 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.211767

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C54AFFAA7622?faces-redirect=true

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.301368?faces-redirect=true

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3FB3953EFFDC?faces-redirect=true

Dokumentų rengimo taisyklės  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/cazrOkBzbj (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117)

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403754/IgcyIdcEyl  (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118)

Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.448086   (Lietuvos Respublikos susisiekimo monistro įsakymas 2013 m. balandžio 30 d. Nr. 3-259)