VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

 

Lopšelyje-darželyje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos:

Integruojamos šios programos:

 • Atviros Lietuvos  fondo ir ikimokyklinio amžiaus ugdymo programa „Gera pradžia“.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa.
 • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (Žin., 2005 Nr. 2005, Nr. 84-3118).
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, integruojama į ugdymo programą.
 • Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa.
 • Sveikatos stiprinimo programa „Noriu augti sveikas“ 2014-2017 m. m.
 •  Ekologinio ugdymo programa „Pažinimo džiaugsmas gamtoje“ 2014-2017 m. m.
 • Individualiosios specialiojo ugdymo programos.
 • Europos sąjungos projektas „Sveikatiada“.

Lopšelio-darželio vaikų ugdymas vykdomas plėtojant šias kompetencijas:

 • socialinę;
 • sveikatos saugojimo;
 • pažinimo; 
 • komunikavimo; 
 • meninę.

Švietimo pagalbą teikia:

 • logopedai;
 • specialieji pedagogai.

Specialiąją pagalbą teikia:

 • judesio korekcijos mokytojai;
 • plaukimo instruktorius


Saviraiškos ugdymo būreliai:

 • Neformalaus švietimo programa Šiuolaikinių šokių grupė „Mažyliai“;
 • Dailės „Spalviukai" būrelis;
 • Muzikos Linksmosios natelės" būrelis;
 • Sporto Judesio mokyklėlė" būrelis.