Menu Close

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimai:

2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 STRAIPSNIŲ IR 1, 2, 3, 4, 5 PRIEDŲ PAKEITIMO

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ, VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS (ATLYGINIMO) BAZINIO DYDŽIO, TAIKOMO 2021 METAIS,

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

***************************************************************

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimas Nr. T-369_Dėl normatyvų patvirtinimo

*******************************************************************

Asmens duomenų saugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43cddd8084cc11e8ae2bfd1913d66d57

 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė”  ,,Asmens duomenų tvarkymo taisyklės  ,  (1 priedas ,,Asmens duomenų tvarkymo ir teikimo susitarimas”).

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė”  ,,Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė”  ,,Ugdytinio asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos reglamentas

 

Teisės aktų paieška LR Seimo dokumentų paieškos sistemoje

Šiaulių rajono savivaldybės teisės aktai skelbiami elektroniniame teisės aktų registre e-TAR

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

Nuorodos į skelbiamus teisės aktus:

Skip to content